Spirit Kebangkitan Ummat

Selanjutnya akan datang kembali Khilafah berdasarkan metode kenabian. Kemudian belia SAW diam.” (HR. Ahmad dan Ath-Thabarani) “Siapa saja yang melepaskan ketaatan, maka ia akan bertemu Allah pada hari kiamat tanpa memiliki hujjah. Dan siapa saja yang meninggal sedang di pundaknya tidak ada baiat, maka ia mati seperti mati jahiliyah (dalam keadaan berdosa).” (HR. Muslim). “Sesungguhnya Allah telah mengumpulkan (memperlihatkan) bumi kepadaku. Sehingga, aku melihat bumi mulai dari ujung Timur hingga ujung Barat. Dan umatku, kekuasaannya akan meliputi bumi yang telah dikumpulkan (diperlihatkan) kepadaku….” (HR. Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi) Abdullah Berkata, ”Pada saat kami sedang menulis di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba Rasulullah SAW ditanya, manakah di antara dua kota yang akan ditaklukkan pertama, Konstantinopel atau Roma(Italia). Rasulullah SAW bersabda: ”Kota Heraklius yang akan ditaklukkan pertama—yakni Konstantinopel.” (HR. Ahmad)

Jumat, 25 Mei 2012

ADA OR ENGGAK ADA SAMA SAJA

ADA OR ENGGAK ADA SAMA SAJA


Ada enggak ada sama saja, mendingan KAGAK ADA (malah lebih baik kalau tidak ada)...

KOAR-KOAR berantas Korupsi....malah terlibat banyak korupsi

KOAR-KOAR berantas NARKOTIKA......eeeehh malah BANDAR/RATU NARKOTIKA Corby malah diberi GRASI...

KOAR-KOAR teladani Rasulullah pada waktu acara Maulid Nabi sampai mulut berbusa......eeehhh malah mengkhianati Nabi dg membiarkan dan membela Lady Gaga dan Irshad Manji...

ERA KEBODOHAN

Rasulullah SAW Bersabda :

"Sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan." (HR Bukhari)

"Akan datang sesudahku penguasa-penguasa yang memerintahmu. Di atas mimbar mereka memberi petunjuk dan ajaran dengan bijaksana, tetapi bila telah turun mimbar mereka melakukan tipu daya dan pencurian. Hati mereka lebih busuk dari bangkai." (HR. Aththabrani)

Rasulullah SAW Bersabda : Akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia, pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang amanah dikhianati, dan Ruwaibidlah turut bicara. Lalu beliau ditanya, Apakah Ruwaibidlah itu? beliau menjawab: Orang-orang bodoh yang mengurusi perkara umum. (HR Ibnu Majah)

Rasulullah SAW Bersabda : Segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang lelaki dalam keadaan mukmin, lalu menjadi kafir di sore harinya. Di sore hari seorang lelaki dalam keadaan mukmin, lalu menjadi kafir di pagi harinya. Dia menjual diennya (agamanya) demi memperoleh kenikmatan dunia. (HR Muslim)

Siapakah Ulil Amri Minkum Yang Sebenarnya?

Oleh Ihsan Tandjung.

Di dalam Al-Qur’an terdapat sebuah ayat yang sangat sering dikutip oleh para politisi Partai Islam terutama di musim kampanye menjelang Pemilu.
Namun yang kita sayangkan ialah umumnya mereka mengutip ayat tersebut secara tidak lengkap alias sepotong saja. Lengkapnya ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

”*Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.**” (QS
An-Nisa ayat 59)*

Mengapa ayat ini begitu populer dikumandangkan para jurkam di musim kampanye? Karena di dalamnya terkandung perintah Allah agar ummat taat kepada *Ulil Amri Minkum* (para pemimpin di antara kalian atau para pemimpin di antara orang-orang beriman). Sedangkan para politisi partai tadi meyakini jika diri mereka terpilih menjadi wakil rakyat atau pemimpin sosial berarti mereka dengan segera akan diperlakukan sebagai bagian dari *Ulil Amri Minkum. *Dan hal itu akan menyebabkan mereka memiliki keistimewaan untuk ditaati oleh para konstituen. Selain orang-orang yang sibuk menghamba kepada Allah semata, mana ada manusia yang tidak suka dirinya mendapatkan ketaatan ummat? Itulah sebabnya ayat ini sering dikutip di musim kampanye. Namun sayang, mereka umumnya hanya mengutip sebaian saja yaitu:

”*Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.**” (QS An-Nisa ayat 59)*

Mereka biasanya hanya membacakan ayat tersebut hingga kata-kata *Ulil Amri Minkum. *Bagian sesudahnya jarang dikutip. Padahal justru bagian selanjutnya yang sangat penting. Mengapa? Karena justru bagian itulah yang menjelaskan ciri-ciri utama *Ulil Amri Minkum*. Bagian itulah yang menjadikan kita memahami siapa yang sebenarnya *Ulil Amri Minkum* dan siapa yang bukan. Bagian itulah yang akan menentukan apakah fulan-fulan yang berkampanye tersebut pantas atau tidak memperoleh ketaatan ummat.

Dalam bagian selanjutnya Allah berfirman:

”*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.**” (QS An-Nisa ayat 59)*

Allah menjelaskan bahwa ciri-ciri utama *Ulil Amri Minkum* yang sebenarnya ialah komitmen untuk selalu mengembalikan segenap urusan yang diperselisihkan kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya). Para pemimpin sejati di antara orang-orang beriman tidak mungkin akan rela menyelesaikan berbagai urusan kepada selain Al-Qur’an dan Sunnah Ar-Rasul. Sebab mereka sangat faham dan meyakini pesan Allah:

”*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.**” (QS Al-Hujurat ayat 1)*

Sehingga kita jumpai dalam catatan sejarah bagaimana seorang Khalifah Umar bin Khattab *radhiyallahu ’anhu *di masa paceklik mengeluarkan sebuah kebijakan *ijtihadi *berupa larangan bagi kaum wanita beriman untuk meminta mahar yang memberatkan kaum pria beriman yang mau menikah. Tiba-tiba seorang wanita beriman mengangkat suaranya mengkritik kebijakan Khalifah seraya mengutip firman Allah yang mengizinkan kaum mu’minat untuk menentukan mahar sesuka hati mereka. Maka Amirul Mu’minin langsung ber-*istighfar* dan berkata: ”*Wanita itu benar dan Umar salah. Maka dengan ini kebijakan tersebut saya cabut kembali...!”* *Subhanallah*, demikianlah komitmen para pendahulu kita dalam hal mentaati Allah dan RasulNya dalam segenap perkara yang diperselisihkan.

Adapun dalam kehidupan kita dewasa ini segenap sistem hidup yang diberlakukan di berbagai negara –baik negara Muslim maupun Kafir- ialah mengembalikan segenap urusan yang diperselisihkan kepada selain Allah (AlQur'an) dan Rasul (sunnahnya). Tidak kita jumpai satupun tatanan kehidupan modern yang jelas-jelas menyebutkan bahwa ideologi yang diberlakukan ialah ideologi Islam yang intinya ialah mendahulukan berbagai ketetapan Allah dan RasulNya sebelum yang lainnya. Malah sebaliknya, kita temukan semua negara modern yang eksis dewasa ini memiliki konstitusi buatan manusia, selain Al-Qur’an dan AsSunnah An-Nabawiyyah, yang menjadi rujukan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Seolah manusia mampu merumuskan konstitusi yang lebih baik dan lebih benar daripada sumber utama konstitusi yang datang dari Allah *subhaanahu wa ta’aala.*

Bila demikian keadaannya, berarti tidak ada satupun pemimpin negeri di negara manapun yang ada dewasa ini layak disebut sebagai *Ulil Amri Minkum *yang sebenarnya. Pantaslah bilamana mereka dijuluki sebagai *Mulkan Jabbriyyan*sebagaimana Nabi *shollallahu ’alaih wa sallam* sebutkan dalam hadits beliau. Mulkan Jabbriyyan artinya para penguasa yang memaksakan kehendaknya seraya tentunya mengabaikan kehendak Allah dan RasulNya. Adapun masyarakat luas yang mentaati mereka berarti telah menjadikan para pemimpin tersebut sebagai para *Thoghut*, yaitu fihak selain Allah yang memiliki sedikit otoritas namun berlaku melampaui batas sehingga menuntut ketaatan ummat sebagaimana layaknya mentaati Allah. *Na’udzubillahi min dzaalika*.

Keadaan ini mengingatkan kita akan peringatan Allah mengenai kaum munafik yang mengaku beriman namun tidak kunjung meninggalkan ketaatan kepada Thoghut. Padahal Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk meninggalkan para Thoghut bila benar imannya.

”*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya**.” (QS An-Nisa ayat 60)*

Sungguh dalam kelak nanti di neraka penyesalan mereka yang telah mentaati para pembesar dan pemimpin yang tidak menjadikan Allah dan RasulNya sebagai tempat kembali dalam menyelesaikan segenap perkara kehidupan.

”*Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata: "Alangkah baiknya, andaikata kami ta`at kepada Allah dan ta`at (pula) kepada Rasul". Dan mereka berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menta`ati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar**". (QS Al-Ahzab ayat 66-68)*

Organisasi Masa Islam dan komponen masyarakat yang menolak Lady Gaga:

FPI (FronT Pembela Islam), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), FUI (Fotum Umat Islam), Muhammadiyah, MUI (Majelis Ulama Indonesia), Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Jurnalis Islam Bersatu (JITU), Ar Rahman Qur’anic Learning Center (AQL), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Perguruan As-Syafi’iyah, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Hizb Dakwah Islam (HDI), Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI), Hidayatullah, Al Washliyyah, YPI Al Azhar, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Gerakan Reformis Islam (GARIS), MER-C, KISPA, Gerakan Pemuda Islam (GPI), Taruna Muslim, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI).

Apalagi? Al Ittihadiyah, Komunitas Muslimah untuk Kajian Islam (KMKI), LPPD Khairu Ummah, Syarikat Islam (SI), Forum Betawi Rempug (FBR), Tim Pengacara Muslim (TPM), LPPI, Dewan Masjid Indonesia (DMI), PERSIS, BKPRMI, Al-Irsyad Al-Islamiyyah, ICMI, Badan Kontak Majlis Taklim (BKMT), Front Perjuangan Islam Solo (FPIS), Majelis Tafsir Al Qur’an (MTA), Majelis Az Zikra, PP Daarut Tauhid (DT), Korps Ulama Betawi, KAHMI, PERTI, Ittihad Mubalighin, Persatuan Tionghoa Indonesia (PITI), Persatuan Umat Islam (PUI), JATMI, PII, BMOIWI, Wanita Islam.

Ormas Islam lainnya adalah Pesantren Missi Islam, Forum Silaturahmi Antar-Pengajian (FORSAP), Irena Center, Laskar Aswaja, Wahdah Islamiyah, Forum Ruju’ Ilal Haq, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Nahdlatul Umat Indonesia (PNUI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan organisasi-organisasi lainnya.

Ingat! Jangan dikira silent majority tidak bersuara. Inilah bukti umat Islam bersatu menolak Lady Gaga. Sangat aneh, jika ada kiai dari ormas Islam terbesar seperti Ketua Umum PBNU KH. Sai Aqil Siradj dan Imam Besar Masjid Istiqlal KH. Ali Mustafa Yakub yang bersikap remang-remang dalam menyikapi kemungkaran, seperti sosok Lady Gaga dan Irshad Manji.
 
 SETAN ADALAH IDOLAKU " Astaghfirulloh "

Karena Seseorang akan Bersama Orang/Sesuatu yang Dicintai dan diidolakannya

Rasulullah bersabda : "Setiap orang akan bersama dengan orang yang dicintainya". (HR. Bukhari Muslim)

Lady Dajjal Mau Konser di Indonesia,
Di tolak ama ulama di Indonesia,
Beberapa hari kemudian Promotor angkat bicara, akan "memperjuangkan" agar konser tetap berlangsung....
Di TV rame bener videonye Lady Dajjal...
... Debat dimana-mana.....
Eh bener-bener dah..ane denger Konser akan tetep di laksanakan atas "tiupan angin" dari Istana Setan...tak kapok Istana Setanpun memberi grasi pd si CORBY Ratu Narkotika...inilah kemenangan besar genk dan bandar Narkoba....juga kemenangan kerajaan setan...

Nyang Diundang Setan...
Nyang Ngundang Setan...
Nyang Ngebelain Setan...
Nyang Ngizinin Setan...
Nyang nonton... Ya Pengikut Setan....

Nyang kagak mau jadi Setan Wajib turun, Aksi Penolakan Lady Dajjal.
Tunggu aja dah Para Ulama yang punya nyali mimpin kita buat nolak tuh SETAN.....

Semakin banyaknya kaum muslim mengidolakan seorang yang sebenarnya tidak pantas untuk diidolakan, baik karena bukan saja pergaulannya yang buruk atau tingkahlakunya yang buruk tapi juga karena ideologinya adalah IDEOLOGI SETAN....illuminati sang pemuja setan...

setan pasti mendukung setan gaga karena sama-sama setan....

sesama setan pasti saling mendukung...yg mendukung gaga krn sama-sama setan......menjadi MUSLIM tapi SOK KAFIR.....SOK YAHUDI!


Artinya: “Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu bercerita: “Pernah seorang lelaki datang menenmui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu dia bertanya: “Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat?”, beliau bersabda: “Apa yang kamu telah siapkan untuk hari kiamat”, orang tersebut menjawab: “Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya”, beliau bersabda: “Sesungguhnya kamu bersama yang engkau cintai”, Anas berkata: “Kami tidak pernah gembira setelah masuk Islam lebih gembira disebabkan sabda nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam “Sesungguhnya kamu bersama yang engkau cintai, maka aku mencintai Allah, Rasul-Nya, Abu Bakar dan Umar, dan berharap aku bersama mereka meskipun aku tidak beramal seperti amalan mereka.” HR. Muslim.

Artinya: “Sabda beliau “Seseorang bersama yang yang dia cintai”, maksudnya adalah dia akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai dan akan menjadi teman untuk yang dicarinya, Allah berfirman: “Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan bersama orang-orang yang yang dianugerahkan oleh Allah nikmat atas mereka”, dan secara lahir hadits , mencakup keumuman baik untuk mencintai orang shalih atau orang yang tidak shalih, dan yang menguatkan pendapat ini adalah hadits yang berbunyi: “Seseorang sesuai dengan agama temannya”, sebagaimana yang sudah disebutkan. Maka di dalam hadits ini, terdapat motivasi (untuk berteman dengan orang shalih-pent) dan peringatan keras (untuk tidak berteman dengan orang tidak shalih-pent), di dalam hadits ini terdapat janji yang baik (bagi yang berteman dengan orang shalih-pent) dan ancaman siksa (bagi yang berteman dengan orang tidak shalih-pent).” Lihat kitab Tuhfat Al Ahwadzi.

“Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata: Alangkah baiknya, andai kata kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul. Dan mereka berkata: "Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar).” QS. Al Ahzab: 66-67.

PERNYATAAN RESMI MUI TENTANG KONSER LADY GAGA

Bismillahirrohmaanirrohiim

Menunjuk surat Kapolri Cq Kepala Baintelkam Polri no.B/325/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 perihal konser Lady Gaga, Dewan Pimpinan MUI setelah melakukan kajian dan rapat Pimhar MUI serta mendengar masukan masyarakat & umat Islam terkait rencana konser musik Lady Gaga di Indonesia, MENOLAK konser tersebut karena alasan sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa & bernegara serta norma agama.

2. Lady Gaga mirip icon pornografi & liberalisme budaya yang bertentangan dengan UUD 1945.

3. Rencana konser tersebut telah menyebabkan pro-kontra yang menguras energi bangsa & berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Sehingga mencegah hal negatif HRS didahulukan daripada mengejar kesenangan sesaat.

4. Konser tersebut telah mengumbar hedonisme, mematikan semangat kesetiakawanan sosial & solidaritas bangsa serta tidak sensitif terhadap fenomena kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat.

Jakarta, 1 Rajab 1433 H/ 22 Mei 2012
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Sumber: Status Facebook ustadz Irfan Helmi (komisi fatwa MUI Pusat)

Polda Metro Jaya merekomendasikan kepada Mabes Polri, selaku pemberi izin konser Lady Gaga agar membatalkan acara yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 3 Juni 2012 mendatang. Sementara Mabes Polri belum mau mengeluarkan izin konser Lady Gaga bertajuk "The Born This Way Ball" itu.

Beberapa acuan yang menjadi pertimbangan Polda Metro Jaya untuk menerbitkan rekomendasi penolakan konser Lady Gaga, di antaranya:

Pertama, masukan dari berbagai pihak yakni MUI, yang mengatakan untuk atraksi Lady Gaga di panggung dan foto tidak pantas ditonton banyak orang, busananya terlalu sexy, mengumbar aurat, merangsang, sehingga MUI mengharamkan menonton konser tersebut.

Kedua, beberapa fraksi di DPR menyampaikan bahwa konser terlalu vulgar, implikasinya tidak bagus, dan tidak mendidik sehingga tidak memungkinkan konser digelar di Indonesia.

Ketiga, masukan dari FUI, supaya tidak digelar karena kaitannya dengan masalah mengumbar syahwat dalam arti penampilannya.

Keempat, Lembaga Adat Besar Republik Indonesia mengatakan, perilaku Lady Gaga tidak memiliki atau tidak sesuai dengan adat ketimuran. Budaya seperti itu tidak cocok masuk ke Indonesia.

Ketua DPD Front Pembela Islam (FPI) Jakarta Habib Salim Alatas menyatakan puas dan menyambut baik keputusan kepolisian tersebut. "Kami dukung polisi. Sikap polisi itu sudah sangat tepat," kata Habib Salim yang lebih dikenal dengan nama Habib Selon kepada VIVAnews.
Kontroversi Lady Gaga

Lady Gaga merupakan salah satu selebritis yang sering membuat kontroversi. Diantara track record-nya adalah:
  1. Lady Gaga pernah memunculkan lagu 'Judas'. Judul lagu itu menimbulkan sentimen agama pada liriknya. Lirik lagu dalam album 'Born This Way' ini membuat marah kelompok agama Katolik.
  2. Video klip lagu 'Alejandro' yang dinyanyikannya berisi penghinaan dan pelecehan terhadap salib dan agama Kristen dan Katolik.
  3. Lady Gaga terlalu sering tampil vulgar. Dalam sebuah kesempatan di sebuah klub malam di Stockholm, Swedia. Saat itu, ia hanya mengenakan celana dalam hitam dan bra serta penutup jaket panjang yang kancingnya terbuka.
  4. Lady Gaga membuat sensasi dengan meminta tandatangan penyanyi Boy George di daerah paling pribadinya. Hal itu dilakukannya saat Lady Gaga, yang masih duduk di bangku SMA, menonton konser Boy George di New York.
  5. Lady merupakan penyanyi biseksual dan pendukung kaum Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT). Dia mengatakan, "Titik balik bagi saya adalah masyarakat gay. Aku punya begitu banyak penggemar gay dan mereka begitu setia kepada saya dan mereka benar-benar mengangkat saya. Mereka selalu akan berdiri oleh saya dan saya akan selalu berdiri di samping mereka. Ini bukan hal yang mudah untuk membuat fanbase. Saya sangat mencintai kalian. Kalian adalah detak jantung pertama dalam proyek ini, dan dukungan dan kecemerlangan berarti bagi saya, saya akan selalu berjuang untuk tangan komunitas gay dengan tangan saya dan dengan tim yang luar biasa," katanya.
  6. Lady Gaga pernah mengaku sebagai seorang biseksual. "Saya rasa, saya menganggap diri saya biseksual. Tapi rasanya juga tak adil kalau saya mengatakannya begitu karena saya tak pernah jatuh cinta pada wanita. Saya tertarik pada wanita secara seksual, tapi saya selalu tertarik pada pria gay,” jelas Gaga, seperti dilaporkan Gather.com.
[muslimdaily/bbs]
Alhamdulillah, Lady Gaga Akhirnya Resmi Membatalkan Konser di Jakarta


Saat jumpa pers di Singapura, penyanyi eksentrik asal Amerika Serikat, Lady Gaga membuat keputusan mengejutkan. Seperti dilansir AFP, Kamis(24/5/2012) 'The Mother Monster' akhirnya memilih membatalkan konsernya di Jakarta.


Alasannya, kata Manajer Lady Gaga, Tony Carter sulit bagi Lady Gaga merubah penampilan saat konser, sehingga keputusan untuk membatalkan harus dibuat.

"Kami menggelar show sebagaimana adanya. Ini show yang sangat spesifik, ini penonton yang sangat spesifik," tegas Carter.

Menurut Carter, penolakan-penolakan tersebut lebih ke soal apa yang diwakili Lady Gaga, bukan semata soal kostum atau aksi panggung wanita itu.

"Anda berurusan dengan beberapa hal yang berbeda, Anda berurusan dengan politik.Anda berurusan dengan agama. Itu sedikit lebih rumit daripada soal dia mengubah pakaiannya," pungkasnya. [tribunnews/www.globalmuslim.web.id]

Promotor: Tidak Ada Pembatalan Konser Gaga

Kesimpangsiuran kabar mengenai konser Lady Gaga, kembali ditegaskan oleh promotor Lady Gaga, Big Daddy. Dalam sesi sosialisasi aturan konser, promotor membantah bahwa konser penyanyi asal Amerika Serikat itu batal."Mengenai kabar yang kemarin beredar itu publik yang katanya akan cancel. Dapat disampaikan bahwa kemarin, manajer Lady Gaga lagi ikut seminar di Singapura, dia menyadari dan memahami tentang pop kultur selalu menjadi bahan berita dan itu terjadi di mana saja. Kalau cancel atau tidak, itu tidak ada. Tidak ada pernyataan seperti itu dari manajemen Gaga. Tim Big Daddy juga masih di Singapura dan masih berkomunikasi dengan baik. Mereka juga kooperatif dengan Indonesia," jelas Arif Romadhoni, mewakili Big Daddy, di Cilandak Town Square, Jumat (25/5).

Arif menjelaskan, bahwa pihak Gaga mengerti perbedaan yang terjadi di tiap tiap negara, sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Namun menurut Arif, pihak Lady Gaga mengisyaratkan bahwa musik bebas berekspresi. "Terkait pernyataan tersebut dia (Lady Gaga) hanya memberikan gambaran bahwa kreativitas bermusik tidak bisa dibatasi," imbuhnya.

Saat ditanya perihal pernyataan manajemen Gaga bahwa konser akan dibatalkan apabila tetap ada penolakan di Indonesia, Arif menyatakan tak berani berspekulasi. Ia hanya memastikan pihaknya akan terus berusaha agar konser tersebut dapat terlaksana dengan lancar.

"Jika memang skenarionya paling buruk dibatalkan, kami belum berani berspekulasi sampai sana, karena kami terus berupaya agar konser berjalan dengan baik. Saat ini kami masih berupaya dengan pihak terkait untuk dapat izin. Kita masih bersabar, mereka masih mengkaji. Big Daddy tetap bekerja sama dengan pihak terkait. Kita juga masih tetap berkomunikasi dengan pihak manajemen Lady Gaga tentang konsepnya," jelas Arif. [kpnlg/www.globalmuslim.web.id]
 
http://www.globalmuslim.web.id/2012/05/mengapa-alasan-utama-penolakan-atas.html
http://hidayatullah.com/read/22793/23/05/2012/pp-muhammadiyah-tolak-tegas-konser-lady-gaga.html
http://www.voa-islam.com/counter/liberalism/2012/05/17/19148/lady-gaga-zionisme-budaya-tandatanda-munculnya-dajjal-bag1/
http://www.eramuslim.com/berita/nasional/250-kiai-bahas-penolakan-konser-lady-gaga.htm
http://www.eramuslim.com/berita/nasional/ini-alasan-konser-lady-gaga-di-jakarta-ditolak.htm
http://www.republika.co.id/berita/senggang/musik/12/05/18/m47tbp-di-filipina-penyelenggara-konser-lady-gaga-bisa-dihukum
http://arrahmah.com/read/2012/05/19/20299-opick-lady-gaga-akan-membaptis-pengikut-setan.html
http://www.republika.co.id/berita/senggang/musik/12/05/20/m4a7ii-konservatif-kristen-filipina-kecam-konser-lady-gaga
http://www.republika.co.id/berita/senggang/musik/12/05/17/m45zz9-lady-gaga-komprador-asing-antek-kapitalis
http://muslimdaily.net/berita/lokal/inilah-alasan-polda-metro-jaya-menolak-konser-lady-gaga-di-indonesia.html
http://muslimdaily.net/artikel/studiislam/selamatkan-generasi-islam-bubarkan-konser-lady-gaga.html
http://www.suara-islam.com/detail.php?kid=4565
http://www.tribunnews.com/2012/05/23/temui-kapolda-10-organisasi-islam-tolak-lady-gaga
http://www.youtube.com/watch?v=mIr9Z8_4DrM&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=64Jt0nK_I64
http://www.youtube.com/watch?v=fDG4PBeIG14&feature=re

Related Posts by Categories

Tidak ada komentar:

Posting Komentar